BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. GAŠPERŠIČ, Dominik, POTOČNIK, Igor, JEVNIKAR, Nataša. Anatomsko-histološka zgradba sklenine na zobnem vratu = Anatomical and histological structure of cervical enamel. Zobozdrav. vestn., 1998, letn. 53, št. 5, str. 123-128. [COBISS.SI-ID 8008409]
 2. POTOČNIK, Igor, BAJROVIĆ, Fajko. Failure of inferior alveolar nerve block in endodontics. Endod. dent. traumatol., 1999, letn. 15, št. 6, str. 247-251. [COBISS.SI-ID 12110553]
 3. POTOČNIK, Igor, VRBIČ, Vitomir. Klinično vrednotenje plombirnih materialov po enem letu = A comparative clinical study of restorative materials: results after one year. Zobozdrav. vestn., 1999, letn. 54, št. 3/4, str. 70-74. [COBISS.SI-ID 10341081]
 4. POTOČNIK, Igor, KOSEC, Ladislav, GAŠPERŠIČ, Dominik. Effect of 10% carbamide peroxide bleaching gel on enamel microhardness, microstructures, and mineral content. J. endod., 2000, letn. 26, št. 4, str. 203-206. [COBISS.SI-ID 12107481]
 5. GAŠPERŠIČ, Dominik, FIDLER, Aleš, POTOČNIK, Igor. Klinični vidik oblike korenin prvih ličnikov = Clinical implications of root configuration in first premolars. Zobozdrav. vestn., 2003, letn. 58, št. 1, str. 21-28. [COBISS.SI-ID 16141529]
 6. POTOČNIK, Igor. Občutljivost zob po adhezivnem plombiranju v odvisnosti of občutljivosti zoba pred plombiranjem in razloga za plombiranje = Postoperative sensitivity in adhesive composite resin restorations. Zobozdrav. vestn., 2003, letn. 58, št. 2, str. 57-62. [COBISS.SI-ID 16646617]
 7. POTOČNIK, Igor, ŠTAMFELJ, Iztok, GAŠPERŠIČ, Dominik. Ageneza tretjega kočnika pri prebivalcih Slovenije z vidika načrtnega uničenja ali odstranitve njegovega zametka = Agenesis of the third molar in Slovene population in the light of prophylactic destruction or removal of its germ. Zobozdrav. vestn., 2005, letn. 60, št. 1/2, str. 57-65, ilustr. [COBISS.SI-ID 20107481]
 8. POTOČNIK, Igor, TOMŠIČ, Martin, SKETELJ, Janez, BAJROVIĆ, Fajko. Articaine is more effective than lidocaine or mepivacaine in rat sensory nerve conduction block in vitro. J. dent. res., 2006, vol. 85, no. 2, str. 162-166. [COBISS.SI-ID 20186151]

1.02 Pregledni znanstveni članek

 1. POTOČNIK, Igor. Stranski učinki beljenja vitalnih zob s karbamid-peroksidom = Side effects of nightguard vital bleaching. Zobozdrav. vestn., 1997, let. 52, št. 4-5, str. 135-137. [COBISS.SI-ID 7182297]
 2. POTOČNIK, Igor, BAJROVIĆ, Fajko. Neuspele prevodne mandibularne anestezije v endodontiji = Failure of interior alveolar nerve block in endodontics. Zobozdrav. vestn., 2001, letn. 56, št. 2, str. 68-72. [COBISS.SI-ID 13003993]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

 1. KRAIGHER, Alja, VAN DER VEEN, M.H., POTOČNIK, Igor. Caries occurrence in rats after bleaching with 10% carbamide peroxide in vivo. Caries Res., 2006, letn. 40, št. 1, str. 77-80. [COBISS.SI-ID 22467545]

1.04 Strokovni članek

 1. POTOČNIK, Igor. Smernice za endodontsko zdravljenje pri zapletih. Zobozdrav. vestn., 1995, 50, št. 3/5, str. 122-124. [COBISS.SI-ID 72006912]
 2. POTOČNIK, Igor. Sredstva in postopek odstranjevanja razmazovine pri endodontskem zdravljenju = Smear layer removal in endodontic treatment: materials and procedure. Zobozdrav. vestn., 2008, letn. 63, št. 4-5, str. 161-163. [COBISS.SI-ID 25600473]
 3. POTOČNIK, Igor. Vloga biofilma pri endodontskem zdravljenju = The role of microbial biofilms in endodontic treatment. Zobozdrav. vestn., 2009, letn. 64, št. 1, str. 15-20. [COBISS.SI-ID 25636569]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 1. POTOČNIK, Igor, TOMŠIČ, Martin, BAJROVIĆ, Fajko. Sensitivity of sensory axons to lidocaine nerve block in rats : preented at Life Science 2000, 28th September – 1st October 2000, Gozd Martuljk. Pflügers Arch, 2001, letn. 442, št. 6, suppl. 1, str. R193-194. [COBISS.SI-ID 13652953]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

 1. POTOČNIK, Igor. Endodontsko zdravljenje zob – novi materiali in tehnike. V: SOTOŠEK, Borut (ur.). Izbrana poglavja maksilofacialne in oralne kirurgije : apikotomija. Ljubljana: Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 1998, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 14849241]
 2. FIDLER, Aleš, POTOČNIK, Igor. Bolečina v endodontiji. V: IHAN HREN, Nataša (ur.). Ustna in obrazna bolečina : zbornik predavanj : 7. strokovni seminar, Ljubljana, 26. novembra 2005. Ljubljana: Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 2005, str. 33-35. [COBISS.SI-ID 20286169]
 3. POTOČNIK, Igor. Termoplastična polnitev endodontskega prostora = Root canal obturation by warm gutta-percha. V: 13. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 3. in 4. april 2009. Zbornik predavanj. Ljubljana: Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, 2009, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 25834457]
 4. POTOČNIK, Igor. Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost endodontskega zdravljenja. V: IHAN HREN, Nataša (ur.). Kirurško zdravljenje periapikalnih sprememb : zbornik. Ljubljana: Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 2011, str. 24-29. [COBISS.SI-ID 29353433]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

 1. POTOČNIK, Igor. Estetske korekture kompozitnih plomb. V: Zbornik : strokovna doktrina Stomatološke klinike. Ljubljana: Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije, 1997, str. 13. [COBISS.SI-ID 7681497]
 2. POTOČNIK, Igor, TOMŠIČ, Martin, BAJROVIĆ, Fajko. Sensitivity of sensory axons to lidocaine nerve block in rats. V: ERŽEN, Ida (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000. Ljubljana: Slovenian Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, 2000, str. 161. [COBISS.SI-ID 11915481]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

 1. POTOČNIK, Igor. Beljenje zob s karbamid peroksidom. V: 9. Lekovi stomatološki dnevi in 7. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije. Zbornik povzetkov predavanj : Bled, 18. in 19. april 1997. Ljubljana: Lek – SPE Dental, 1997, str. 23. [COBISS.SI-ID 14846425]
 2. POTOČNIK, Igor. Načini klinične uporabe tekočega kompozita tetric flow. V: Povzetki predavanj. Ljubljana: [Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD], 1999, str. 9. [COBISS.SI-ID 9635801]
 3. VRBIČ, Vitomir, POTOČNIK, Igor. Uporabnost kompozitov namesto amalgama. V: Povzetki predavanj. Ljubljana: [Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD], 1999, str. 10. [COBISS.SI-ID 9636057]
 4. POTOČNIK, Igor, VRBIČ, Vitomir. Klinična raziskava amalgamskih, steklasto-cementnih in kompozitivnih plomb 1. in 2. razreda: preliminarni rezultati po enem letu. V: Povzetki predavanj. Ljubljana: [Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD], 1999, str. 11. [COBISS.SI-ID 9636313]
 5. VRBIČ, Vitomir, POTOČNIK, Igor. Škodljivi vplivi beljenja zob. V: ČOK, Marina (ur.), HOMAN, Danica (ur.). VIII. dnevi oralnega zdravja Slovenije, Kongresni center Bernardin – Portorož, Grand hotel Emona, 22. in 23. september 2000. Ljubljana: Društvo za oralno zdravje Slovenije, 2000, str. 35. [COBISS.SI-ID 12245977]
 6. POTOČNIK, Igor, BAJROVIĆ, Fajko. Razlogi za neuspeh prevodne anestezije spodnjih molarjev v endodontiji. V: Strokovni seminar DZDS, 9-11 november 2000, Rogaška Slatina. Zbornik : strokovna doktrina stomatološke klinike. [Rogaška Slatina: Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije, 2000], str. 16. [COBISS.SI-ID 12298457]
 7. POTOČNIK, Igor, TOMŠIČ, Martin, BAJROVIĆ, Fajko. Občutljivost senzoričnih aksonov na lidokain pri podgani. V: KRČEVSKI-ŠKVARČ, Nevenka (ur.). 4. seminar o bolečini, Splošna bolnišnica Maribor, Maribor, petek, 2. in sobota, 3. junij 2000. Zbornik predavanj. Maribor: Splošna bolnišnica, 2000, str. 109-112. [COBISS.SI-ID 11553753]
 8. POTOČNIK, Igor. Endodontska terapija avitalnih zob v eni seji. V: Zbornik povzetkov predavanj. [S. l.: s. n., 2001], str. 8. [COBISS.SI-ID 13251801]
 9. POTOČNIK, Igor. Učinek lokalnega anestetika na prevajanje po senzoričnem živcu podgane v različnih poskusnih razmerah. V: Zbornik : Strokovna doktrina stomatološke klinike. Rogaška Slatina: Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije, 2003, str. 18. [COBISS.SI-ID 17728729]
 10. POTOČNIK, Igor. Indikacije za apikotomijo. V: Zbornik povzetkov in predavanj 10. simpozij zobnih bolezni in endodontije, 2003 april 4-5, Bled. Zbornik povzetkov in predavanj. [Ljubljana: Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, 2003], str. 12. [COBISS.SI-ID 16273625]
 11. GAŠPERŠIČ, Dominik, POTOČNIK, Igor, ŠTAMFELJ, Iztok. Hipodontija osmice. V: KOSEM, Rok (ur.). Prirojene in pridobljene okvare trdih zobnih tkiv : zbornik. Ljubljana: Sekcija pedontologov Slovenskega zdravniškega društva, 2004, str. 23. [COBISS.SI-ID 20664281]
 12. POTOČNIK, Igor. MB 2. V: 11. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 15. in 16. april 2005. Zbornik. Bled: Sekcija za zobne bolezni in endodontijo (SZD), 2005. [COBISS.SI-ID 20623065]
 13. POTOČNIK, Igor. Kvantitativna svetlobna fluorescenca (QLF) kot metoda za odkrivanje zgodnjih karioznih sprememb. V: KOSEM, Rok (ur.). Sodobne tehnike in sredstva v otroškem in preventivnem zobozdravstvu : zbornik. Ljubljana: Sekcija pedontologov Slovenskega zdravniškega društva, 2007, str. 24. [COBISS.SI-ID 23533017]
 14. POTOČNIK, Igor. Vloga razmazovine v endodontskem zdravljenju. V: 12. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 13. in 14. april 2007. Zbornik. [Ljubljana: Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, 2007]. [COBISS.SI-ID 24032473]
 15. POTOČNIK, Igor. Lokalna anestezija v endodontiji. V: JOVANOVIČ, Katarina (ur.), VELKOV, Aleksander (ur.). Iz prakse v prakso. Ljubljana: Stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva, 2011, str. 28. [COBISS.SI-ID 28795609]
 16. POTOČNIK, Igor. Edondontska mikrokirurgija = Endodontic microsurgery. V: JAN, Janja (ur.). Zbornik predavanj 14. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Bled, Festivalna dvorana, 8. in 9. april 2011. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo, 2011, str. 34-35. [COBISS.SI-ID 28559833]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 1. POTOČNIK, Igor. Pregled zob. V: SKALERIČ, Uroš (ur.). Stomatološka klinična preiskava. Ljubljana: Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije, 2006, str. 98-107. [COBISS.SI-ID 20988121]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

 1. GAŠPERŠIČ, Dominik, CVETKO, Erika, POTOČNIK, Igor, FIDLER, Aleš. Anatomija zob. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2002. 133 str. ISBN 961-6264-41-9. [COBISS.SI-ID 123095552]

2.08 Doktorska disertacija

 1. POTOČNIK, Igor. Učinek lokalnega anestetika na preverjanje po senzoričnem živcu podgane v različnih poskusnih razmerah = Effect of local anesthetic solution on rat sensory nerve conduction in different experimental conductions : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Potočnik], 2003. 63 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2527764]

2.09 Magistrsko delo

 1. POTOČNIK, Igor. Spremembe sklenine po beljenju z 10% karbamid-peroksidom : magistrska naloga. Ljubljana: [I. Potočnik], 1998. 50 f., graf prikazi. [COBISS.SI-ID 1952532]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor – drugo

 1. KRAIGHER, Alja. Vpliv beljenja vitalnih zob z 10% karbamid-peroksidom na razvoj kariesa pri podgani : [Prešernova naloga], (Prešernove naloge). Ljubljana: [A. Kreigher], 2004. 28 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2771732]

Komentor pri magistrskih delih

 1. FURLAN, Marja. Protibakterijska učinkovitost lokalnih anestetikov lidokaina in artikaina : magistrsko delo = Antibacterial activity of local anesthetics lidocaine and articaine : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [M. Furlan], 2010. XII, 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 744567]